Home   Werkwijze

Werkwijze

 

Stap 1: Intakegesprek
Bij het aanmelden van uw kind wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U kunt uw kind via de mail of telefonisch aanmelden. In dit vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we samen de reden van eventuele aanmelding van uw kind.  Er wordt duidelijk op welke wijze ik iets voor uw kind zou kunnen betekenen.  In dit gesprek wordt er bepaald of uw kind door nr1educatief geholpen kan worden of dat er doorverwijzing nodig is. Bovendien is het wenselijk om tijdens het intakegesprek ook even met uw kind kennis te maken. Na dit gesprek bepalen we samen of en welk  begeleidingstraject we opstarten en maken we verdere afspraken.

Stap 2: Onderzoek
Indien er een onderzoeksrapport is van een instantie waar uw kind al onderzocht is kunnen we  meteen starten met de begeleiding aan de hand van de handelingsadviezen van de hulpverlener en een gesprek. Wanneer er (nog) geen onderzoek door een officieel erkende instantie heeft plaatsgevonden, doe ik zelf een onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het probleem van uw kind.
Het onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit:

 •  –   een gesprek met de leerkracht van uw kind (indien mogelijk)
 •  –   een gesprek met uw kind
 •  –   eventueel een aantal toetsen en/of testen die verband houden met de problematiek van uw kind.

 

Na afname van het onderzoek wordt er een verslag geschreven, dit wordt met u en uw kind besproken.

 Stap 3: Handelingsplan
In het verslag komt een voorstel voor een handelingsplan. In het handelingsplan wordt kort beschreven welk probleem uw kind ervaart en wat het doel is van de begeleiding. Daarnaast staat er beschreven wat we precies gaan doen om het doel te bereiken en welke middelen we daarbij gebruiken.

 Stap 4: Begeleiding
Na goedkeuring van het handelingsplan start de begeleidingsfase. Deze fase duurt per handelingsplan gemiddeld 12 weken. Uw kind komt meestal 1 keer per week naar mijn praktijk of ik kom naar de school, dit in overleg met de leerkracht en de school. Een begeleidingssessie duurt 45 minuten. Hierna krijgt uw kind meestal huiswerk mee, indien nodig voorzien van instructies zodat u uw kind thuis op dezelfde manier kunt helpen.
Leerproblemen en -stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in de werkhouding. Ook hier zal in de begeleiding  aandacht aan worden geschonken.

Stap 5: Toetsing en evaluatie
Na de begeleidingsfase van 12 weken nodig ik u uit voor een gesprek om het begeleidingstraject te evalueren. Tussentijds worden u en de school steeds geïnformeerd over de voortgang door middel van een logboek.
In het evaluatiegesprek bespreken we of het doel van de begeleiding behaald is en of we de begeleiding wel of niet voortzetten. Van deze evaluatie maak ik een verslag wat indien mogelijk ook gedeeld wordt met de leerkracht van uw kind. De ervaring leert dat samenwerking met alle partijen de beste resultaten oplevert.

Door SVIB wordt de leerkracht geactiveerd en ondersteund bij het eigen handelen.
Een begeleidingstraject met behulp van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) omvat een periode van 9 tot 12 weken. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag toegelicht aan de SVIB-er. Daarna worden er drie afspraken gemaakt waarop er een filmopname (van maximaal 30 minuten) zal worden gemaakt van een bepaalde onderwijsleersituatie. De leerkracht bepaalt wat en wanneer er gefilmd zal worden. Iedere 3 weken vindt er een opname plaats waarna de beelden door de SVIB-er worden geanalyseerd en met de leerkracht worden besproken. Er worden alleen opnames gemaakt wanneer de leerkracht en de ouders van de betreffende leerlingen hiervoor toestemming hebben gegeven. Met het beeldmateriaal wordt vertrouwelijk omgegaan.

Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs die een kind de beste kansen geeft op een fijne plek in onze samenleving. Maar het aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft is zo gegroeid, dat er stappen zijn gezet naar een nieuw stelsel: het passend onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 moet iedere school aan kinderen een passend onderwijsarrangement bieden. Dus ook aan kinderen die iets anders of extra’s nodig hebben. In het nieuwe stelsel krijgen scholen een ondersteuningsplicht voor alle kinderen die op de school zijn aangemeld. De school biedt zelf passend onderwijs of gaat op zoek naar een geschikte plek binnen het samenwerkingsverband voor het kind. Ouders kunnen zo rekenen op een goede plek zo dicht mogelijk bij huis.

Door het nieuwe stelsel zullen de kinderen in de klas heel persoonlijk worden benaderd in hun ondersteunings- en leerbehoefte. Nog meer dan nu het geval is, differentieert de leerkracht zijn aanbod naar het niveau en de behoefte van het kind. Omdat er meer kinderen in het reguliere onderwijs een plek krijgen zijn er meer handen in de klas nodig. Nr1educatief kan hierbij een welkome aanvulling zijn en kan op freelancebasis worden ingehuurd  door ouders of door school om leerlingen met lees-, spelling- of rekenproblemen  binnen of buiten de groep te begeleiden.
In de afgelopen periode heb ik op deze manier anderstalige leerlingen begeleid, en leerlingen met een beperking zoals het syndroom van Down.

Deskundigheidsbevordering
Met regelmaat verzorg ik workshops en studiedagen over dyslexie op scholen voor leerkrachten, I.B.-ers en R.T.-ers van het basisonderwijs. Het verzorgen van een ouderavond behoort ook tot de mogelijkheden.
Hierbij staan de volgende vragen centraal:

 1. – Wat is dyslexie?
 2. – Hoe signaleer je dyslexie?
 3. – Wat kan en moet de school doen wanneer er een vermoeden is van dyslexie?
 4. – Hoe verloopt het traject van signalering naar onderzoek?
 5. – Wat zijn de onderwijsbehoeften van kinderen met dyslexie?
 6. – Welke middelen kun je inzetten om kinderen met dyslexie binnen het onderwijs te begeleiden en te ondersteunen?
 7. – Waar moet je rekening mee houden wanneer een dyslectische leerling naar het voortgezet onderwijs gaat?Dyslexie

Ruimte, koffie en thee worden verzorgd door de opdrachtgever.
Tijd: 2 uur, datum in overleg.
Aantal deelnemers: In overleg
Kosten: 
€  275,- exclusief BTW

De leescoach
Vanaf de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier en in de jaren daarna is de ontwikkeling van leesmotivatie en kennismaking met jeugdliteratuur van belang. Door te praten over boeken gaan kinderen aandachtiger en kritischer lezen. Om kinderen te motiveren om te lezen en dit te blijven doen is een uitnodigende leesomgeving van belang. De leesomgeving heeft betrekking op de plaats waar gelezen wordt en de invloed die deze heeft op de manier van lezen. Kinderen gaan gemakkelijker op in een verhaal als ze het lezen op een plaats die daartoe uitnodigt.
Volwassenen kunnen veel doen om kinderen in contact te brengen met verschillende soorten teksten zoals prentenboeken, stripboeken, informatieboeken, rijmboeken en poëzie en de kinderen te stimuleren tot veel lezen. Hierbij moet aandacht zijn voor zowel fictie als non-fictie.

De taak van een leescoach is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek is de leesbevordering: leesbeleving en -interesse, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

Voor een goede uitnodigende leesomgeving op school zijn 3 basisvoorwaarden van belang:
Een goede klassenbibliotheek
Een aantrekkelijke leeshoek
De aanwezigheid van stimulerende leesbevorderaars

Op basis van wetenschappelijke inzichten zijn er tevens diverse succesfactoren voor leesbevordering te onderscheiden:

 1. 1. Boekenaanbod.
 2. 2. Ondersteunende rol van de professional (pedagogisch medewerker, bibliothecaris, docent).
 3. 3. Stimulerende rol ouders en vrienden
 4. 4. Tijd en aandacht om te lezen: een rustige plek en een rustig moment.
 5. 5. Voorlezen.
 6. 6. Vrij lezen.
 7. 7. Praten over boeken.
 8. 8. Differentiatie.

Deze succesfactoren dragen bij aan het opdoen van positieve leeservaringen waardoor een goede leesattitude ontstaat en vervolgens ook het leesgedrag en de leesvaardigheid van de kinderen wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over bovenstaande succesfactoren voor leesbevordering kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Als leescoach kom ik met veel plezier uw school of instantie verder ondersteunen op het gebied van leesbevordering en leesmotivatie!

De leescoach draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden:
een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan.

Nr1educatief kan ook op ander gebied door scholen worden ingehuurd. In dit geval kan gedacht worden aan hulp bij:

 • – het afnemen van leestoetsen en het signaleren van leesproblemen;
 • – het organiseren van leesgroepen en de begeleiding hiervan;
 • – adviseren bij beleidsbeslissingen die te maken hebben met leesonderwijs;
 • – het organiseren van lees- en boekpromotie;
 • – het plannen van de leestijd en de opbouw van een effectieve leesles;
 • – het organiseren van de leesinstructie, materiaal, planning en didactiek;
 • – het maken van een lees groepsplan;
 • – advies op basis van toetsgegevens voor de instructie aan stagnerende lezers.